POLÍTICA DE PRIVACITAT
DEL WEB:

Mitjançant aquest avís JARCLOS 1, S.L., domiciliada a Barcelona, carrer Collserola, número 22-24, 08035, amb CIF B-59/977.116, amb adreça de correu electrònic garden@jarclos.com i telèfon 934 183 206 (d’ara endavant JARCLOS), informa els usuaris del Web (els Usuaris) de la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

JARCLOS es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a les pràctiques del sector. Aquestes modificacions seran efectives transcorregudes 72 hores des de la seva aparició al Web.

En el tractament de dades personals JARCLOS aplica la següent política de protecció de dades de caràcter personal:

De conformitat amb allò que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades personals dels Usuaris i, si escau, dels seus empleats, que emplenin el formulari, de caràcter voluntari, que apareix en aquest Web, seran objecte de tractament automatitzat i incorporades al corresponent fitxer creat per i per a JARCLOS i sota la seva responsabilitat, necessari per a la normal prestació dels serveis contractats.
Conforme a la normativa aplicable, aquest fitxer s’ha presentat per a la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades sota la denominació “fitxer clients”.

JARCLOS informa, així mateix, que aquest Web no utilitza “cookies”.

En compliment d’allò establert a l’article 6 i següents de l’esmentada Llei, l’Usuari tindrà en tot moment dret d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals per JARCLOS. Els drets definits podran ser exercitats per l’Usuari, i si escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, adreçada a la següent adreça: carrer Collserola, 22-24, 08035 Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Codi d’Identificació Fiscal, o si escau, Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, caldrà que aquesta es provi mitjançant document fefaent.

JARCLOS es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal incloses en els corresponents fitxers i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en compliment d’allò establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d’11 de juliol.

JARCLOS s’obliga a no cedir ni transferir les dades de caràcter personal de què disposi, excepte a les empreses del Grup Jarclos, a tercers encarregats del tractament d’aquestes dades, així com quan ho requereixi una autoritat o òrgan competent, judicial o administratiu, que en l’exercici de les funcions que legalment tingui atribuïdes li ho requereixi. En compliment d’això indicat anteriorment JARCLOS respectarà, en tot cas, les garanties, normes i procediments previstos en l’ordenament jurídic.

© 2005 JARCLOS 1, S.L.