INFORMACIÓ LEGAL

I. Introducció:

El titular d’aquest Web és JARCLOS 1, S.L. (d’ara endavant el Web i JARCLOS, respectivament), domiciliada al carrer Collserola número 22-24 08035 - Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 21.771, foli 78, secció 8ª, full B-26.772, inscripció 1ª, amb CIF B-59/977.116

Qualsevol comunicació es podrà adreçar a JARCLOS al telèfon 934 183 206 o mitjançant correu electrònic a garden@jarclos.com.

La present informació legal es complementa amb Política de Privacitat.

II. Propietat Industrial i Intel·lectual:

Els continguts totals o parcials del Web, així com el Web quant a presentació visual, grafismes, infografies, dades, textos, amb caràcter enumeratiu però no limitador, integrats dins del Web, són elements propietat de JARCLOS protegits per la legislació sobre Drets d’Autor i de Propietat Industrial i pels Convenis Internacionals en la matèria, sense perjudici dels drets de tercers. Aquests continguts no podran ser reproduïts, distribuïts, transformats ni comunicats públicament en cap forma ni emmagatzemats sense la prèvia autorització expressa de JARCLOS.

Queden prohibits, amb caràcter enunciatiu però no limitador, els actes que es descriuen a continuació:

Qualsevol forma de comunicació pública, per qualsevol procediment, inclosa la posada a disposició del públic de les obres i elements continguts al Web, de tal forma que qualsevol persona hi pugui accedir des del lloc i en el moment que ella mateixa triï.

Qualsevol forma de distribució de qualsevol material obtingut del Web, incloent, però no limitat a, la venda, lloguer i/o préstec.

Qualsevol forma de reproducció directa o indirecta, temporal o permanent, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma de la totalitat o part dels elements continguts al Web.

Qualsevol forma de transformació, total o parcial, dels elements continguts al Web.

Qualsevol forma d’accés que inclogui les anteriors o altres de diferents.

No obstant això anterior, els usuaris podran lliurement visualitzar la informació continguda en aquest Web, fer-ne descàrrega i reproduir-la amb fins exclusivament privats.

L’usuari reconeix que les marques, noms, logotips o altres signes distintius continguts al Web constitueixen elements registrats propietat de JARCLOS, sense perjudici dels drets de tercers, protegits per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre drets de Propietat Industrial. L’ús no autoritzat o indegut dels elements esmentats constitueix una infracció dels drets de Propietat Industrial de JARCLOS.

III. Enllaços:

Els Enllaços continguts al Web tenen la finalitat de facilitar a l’Usuari l’accés a altres portals d’Internet que li puguin interessar.

La informació i elements continguts als llocs web enllaçats no són elements propietat de JARCLOS. Aquests elements estan protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual i Industrial a favor del/s seu/s titular/s, en conseqüència JARCLOS no és responsable de la informació que l’usuari obtingui a través dels enllaços hipertextuals que apareixen al Web i que no estan gestionats directament pel nostre Administrador de Webs.

IV. Modificacions:

JARCLOS es reserva la possibilitat d’efectuar modificacions en el present Avís Legal sense previ avís, les quals entraran en vigor transcorregudes 72 hores des de la seva aparició al Lloc Web.

© 2005 JARCLOS 1, S.L.